صاحب امتیاز : جلیل گل محمدی هفشجانی

فعالیت ما فقط در زمینه فروش تحهیزات مخابرات است